mountains, cross, snow-1081799.jpg

Việc Giảng Những Tin Lành Khác Bài 12

Trong khi Tân Ước nhấn mạnh sự quan trọng của việc rao giảng một Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tuy vậy mà Kinh Thánh cũng nói về những Tin Lành khác. Phao-lô đã cảnh báo, “Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!” (2 Cô-rinh-tô 11:4). Ông tiếp tục, “Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (2 Cô-rinh-tô 11:13-15).

Phao-lô đã viết cho người Ga-la-ti, “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:6-9). Sứ Đồ đang nói gì ở đây? Chúng ta hãy chú ý những ý sau:

 1. Người Ga-la-ti đã nhận Tin Lành thuần khiết của Đức Chúa Jêsus Christ.
 2. Phao-lô ngạc nhiên rằng họ đã xoay sang Tin Lành khác sớm quá. Tuy nhiên, ông nhanh chóng giải thích rằng Tin Lành khác đó không cùng ý nghĩa với Tin Lành thuần khiết.
 3. Có vài người trong vòng bọn họ muốn xuyên tạc hay thay đổi Tin Lành của Đấng Christ, làm cho Tin Lành Đấng Christ không còn giá trị nữa.
 4. Chính Phao-lô bao gồm cả ông khi nói rằng mặc dầu ông và những người khác, hay thậm chí là một thiên sứ trên trời, mà giảng Tin Lành khác cho họ, khác hơn cái mà đã được rao giảng rồi thì chúng sẽ bị nguyền rủa từ Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là Tin Lành thuần khiết đã được rao giảng rồi và bất cứ điều gì có thể được giảng mà mâu thuẫn với nó thì không thể nào là Tin Lành thuần khiết được. Sâu xa hơn, mặc cho bất cứ là ai thuộc về trời hay đất, cũng không thể mong đợi khi rao giảng điều gì mới mà mong Chúa ban phước lành trên mình, nhưng sẽ phải chịu hậu quả khổ sở.
 5. Phao-lô chính ông nhắc lại đặt sự nhấn mạnh trên lời cảnh báo. Lúc này dường như những gì đề cập trên chỉ ra là không có chỗ trong chương trình của Chúa dành cho Tin Lành khác, cũng không nhắc tới tính đa dạng của các Tin Lành. Hơn nữa, khi nó xuất hiện nó có một vị trí rất nguy hiểm vì nó dính dáng tới việc rao giảng nghịch với Tin Lành mà chúng ta đọc trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì sự rủa sả của Đức Chúa Trời giáng trên những ai làm như vậy. Tại sao? Bởi vì Chúa không ban cho con người quyền hay thẩm quyền để giảng Tin Lành khác. Để giảng điều gì khác hơn mang ý nghĩa là Tin Lành thuần khiết của Đấng Christ đã bị loại bỏ.

Mặc cho những gì được đề cập ở trên, chúng ta đều biết rằng có nhiều Tin Lành được rao giảng ngày nay. Đồng nghĩa là, có nhiều chương trình cứu rỗi, sự xung đột các tín lý, …v.v, đang được rao giảng. Cái nào là Tin Lành thuần khiết? Làm thể nào chúng ta biết được là chúng ta có cái chính xác? Xin hãy cân nhắc những đề nghị này:

 1. Hãy quay trở về Kinh Thánh vì là lẽ thật về Tin Lành. Sách của Đức Chúa Trời là nguồn cho toàn lẽ thật gắn liền với Tin Lành của Đấng Christ. Trong những trang sách bạn có thể đọc về các sự kiện của Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 15:1-4), và các mạng lệnh của Tin Lành (Mác 16:15-16; Công vụ các Sứ Đồ 2:38). Hết thảy những sự ngờ vực, hiểu lầm và các câu hỏi của bạn đều có thể được dọn sạch bằng cách đơn giản để Đức Chúa Trời nói với bạn qua lời của Ngài.
 2. Hãy từ bỏ bất cứ sự dạy dỗ nào về Tin Lành hay chương trình cứu rỗi mà mâu thuẫn với sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh. Con người đã không được ban cho thẩm quyền để trình bày ý riêng của mình hay ý tưởng về chủ đề này, và chắc chắn không có người suy xét chín chắn nào sẽ chấp nhận chúng.
 3. Những Tin Lành khác được rao giảng bởi các người rao giảng thuộc giáo phái không thể nào là Tin Lành thuần khiết duy nhất của Kinh Thánh. Sự vâng theo Tin Lành của Đấng Christ sẽ không đặt bạn vào một giáo phái và sẽ không dẫn bạn tới việc mang một danh hiệu hay tước vị do con người đặt ra. Xin hãy giữ điều đó vào tâm trí. Đúng hơn, các kết quả của việc vâng theo Tin Lành của Đấng Christ sẽ là sự cứu rỗi dành cho bạn và kết quả là việc được thêm vào Hội Thánh của Chúa, như vậy làm cho bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ thế thôi. Hãy đọc Công vụ các Sứ Đồ 2:38,47; 11:26.
 4. Hãy coi chừng những người mà dạy “chỉ tin mà thôi”, mà một người có thể được cứu không cần phép báp-têm, …v.v. Những tín lý được yêu chuộng này được dạy bởi những người rao giảng các Tin Lành khác là cái mà chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh. Cảnh báo này được đưa ra bởi vì Kinh Thánh dạy rằng cốt để cho một người được cứu thì không phải chỉ có tin thôi mà còn phải chịu phép báp-têm nữa (Mác 16:16).
 5. Hãy nhớ trong trí rằng phần đông là đi trên đường rộng mà dẫn đến sự hư mất (Ma-thi-ơ 7:13-14). Đôi khi những người rao giảng những Tin Lành khác hấp dẫn những nạn nhân của họ dựa trên cơ sở là đa số đều tin vào những điều này. Hãy nhớ rằng đa số không phải lúc nào cũng đúng.
 6. Những Tin Lành mới và hiện đại này mà đang được rao giảng là đại diện cho sự phân rẽ ngày nay. Chúng khuyến khích sự chia rẽ. Chúng công khai giảng sự chia rẽ. Mặt khác, Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ khuyến khích sự hiệp một, thống nhất và bình an. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 1 và 12. Rồi tiếp trong Giăng 17 Chúa đã cầu nguyện thể nào cho các Sứ Đồ trở nên một, và cho hết thảy sẽ tin vào sự dạy dỗ của họ đều trở nên một.
 7. Cuối cùng, hãy nhớ rằng những Tin Lành khác này không cứu được. Đúng hơn, chúng gây nên cho cả người giảng chúng và những ai chấp nhận chúng bị hư mất. Chỉ có Tin Lành thuần khiết của Đấng Christ mới có quyền phép để cứu (Rôma 1:16,17).

Đó là thông qua việc rao giảng và dạy dỗ sự sai lạc mà sự chia rẽ đã xảy đến. Do đó Phao-lô cảnh báo, “Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà.” (Rôma 16:17,18). Theo như điều này chúng ta nên coi chừng và tránh xa những người rao giảng như thế. Giăng viết, “Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.  Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ.” (2 Giăng 1:9-11). Đấng Christ cũng cảnh báo, “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” (Khải Huyền 22:18,19).

Hiện tại có nhiều người rao giảng những Tin Lành khác dù là thành thật và thật thà trong những gì họ dạy. Dầu họ đơn sơ khi bị lừa dối, thì các điều đó cũng không xóa bỏ được sự thật rằng họ đang dạy sự sai lạc và vì thế họ vẫn sẽ phải trả lời cho Đức Chúa Trời vì cớ nó. Những kẻ khác, thì không thành thật và thật thà. Đặc biệt điều này đúng với những tên tay sai. Người không quan tâm đến những linh hồn, nhưng chỉ đang rao giảng như là một phương tiện để kiếm sống. Chả quan tâm những gì hắn giảng miễn sao hắn tiếp tục lấy được lương. Trong cả hai trường hợp, đừng để bị mắc lừa bởi chúng.

Các nhóm giáo phái ngày nay đang nói đến một giải pháp hay cho sự hiệp một. Mặc dầu vậy, họ lại đang ngày càng chia rẽ nhiều hơn. Nhưng nếu họ thật sự muốn sự hiệp một, vậy thì họ nên quay trở về với Kinh Thánh vì một Tin Lành, chỉ giảng nó mà thôi, và sự hiệp một sẽ là kết quả. Điều đó rất đơn giản.

TIN LÀNH CỦA ĐẤNG CHRIST

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

J.C. CHOATE

Mục Lục

 1. TIN LÀNH CỦA ĐẤNG CHRIST BÀI 1
 2. NHỮNG SỰ KIỆN CỦA TIN LÀNH BÀI 2
 3. SỰ KÊU GỌI CỦA TIN LÀNH BÀI 3
 4. SỰ VÂNG PHỤC TIN LÀNH BÀI 4
 5. VIỆC NGHE TIN LÀNH BÀI 5
 6. ĐỨC TIN NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI BÀI 6
 7. SỰ ĂN NĂN TỘI LỖI BÀI 7
 8. SỰ XƯNG NHẬN ĐẤNG CHRIST BÀI 8
 9. PHÉP BÁP-TÊM ĐỂ ĐƯỢC THA TỘI BÀI 9
 10. CÁC ƠN PHƯỚC CỦA TIN LÀNH BÀI 10
 11. VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH BÀI 11
 12. VIỆC GIẢNG NHỮNG TIN LÀNH KHÁC BÀI 12
 13. SỰ NGĂN TRỞ TIN LÀNH BÀI 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang