Ấn Phẩm Đầu Tiên

Ấn phầm này dành cho thanh thiếu niên trong Hội Thánh.

Nội dung được nhắm đến đời sống cơ đốc nhân. Những người quan tâm đến xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ tuổi. Rèn luyện bản thân mình trong đức tin và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời để bắt đầu một đời sống khôn ngoan.

Bài Viết Trong Ấn Phẩm Này

Scroll to Top