paper, heart, symbol-1100254.jpg

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23
Loading
/

Sứ Đồ Mathiơ ở đoạn 1 đã cho chúng ta thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời qua việc đem Đấng Christ giáng lâm. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng loài người, Cứu Chúa, và Đấng Christ. Vậy đối mặt với lẽ thật về sự […]

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23 Xem Tiếp »