Sự Thành Tín

paper, heart, symbol-1100254.jpg

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23
Loading
/

Sứ Đồ Mathiơ ở đoạn 1 đã cho chúng ta thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời qua việc đem Đấng Christ giáng lâm. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng loài người, Cứu Chúa, và Đấng Christ. Vậy đối mặt với lẽ thật về sự […]

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23 Xem Tiếp »

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời – Mathiơ 1:1-25

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25
Loading
/

 Mathiơ đoạn 1 mở đầu với gia phổ của Đức Chúa Jêsus con cháu Áp-ra-ham và Đa-vít, và sự giáng sanh của Đấng Christ. Sứ đồ Mathiơ đã điểm qua khoảng 2000 năm lịch sử cho đến Đấng Christ. Vậy chúng ta nhận biết được gì về Đức Chúa Trời và loài người thông qua

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời – Mathiơ 1:1-25 Xem Tiếp »

Scroll to Top