Phép Lạ

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Việc Rao Giảng Tin Lành Bài 11

Đấng Christ đã phán, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận […]

Việc Rao Giảng Tin Lành Bài 11 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Bài 6

Tác giả Hê-bơ-rơ nói với chúng ta, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin cũng được nói đến như là sự tin chắc, sự tự tin, sự chấp nhận, và điều đó

Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Bài 6 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Sự Kêu Gọi Của Tin Lành Bài 3

Trong thế giới tôn giáo ngày nay có rất nhiều ý kiến khác nhau như việc làm thế nào mà Đức Chúa Trời gọi một cá nhân tới sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ nhắc đến một vài ý kiến nổi trội. Đầu tiên, có những người dạy rằng Đức Chúa Trời nói chuyện với

Sự Kêu Gọi Của Tin Lành Bài 3 Xem Tiếp »

Scroll to Top