Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Mọi thứ chúng ta làm là bằng cớ cho điều chúng ta trông đợi hay hy vọng và đức tin là sự đảm bảo chắc chắn cho những điều hy vọng mà không thấy, bởi cớ nếu chúng ta thấy thì không còn là trông đợi và tin nữa. Kiến thức hay sự hiểu biết […]

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không? Xem Tiếp »