Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời – Mathiơ 1:1-25

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25
Loading
/

 Mathiơ đoạn 1 mở đầu với gia phổ của Đức Chúa Jêsus con cháu Áp-ra-ham và Đa-vít, và sự giáng sanh của Đấng Christ. Sứ đồ Mathiơ đã điểm qua khoảng 2000 năm lịch sử cho đến Đấng Christ. Vậy chúng ta nhận biết được gì về Đức Chúa Trời và loài người thông qua lịch sử và sự giáng sanh của Đấng Christ.

       I.          SỰ THÀNH TÍN VÀ CHU TOÀN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Nhắc đến Áp-ra-ham và Đa-vít, chúng ta không thể không để ý đến lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập cùng hai ông.

A.    Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Với Áp-Ra-Ham

3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Sáng Thế Ký 12:3)

        Ơn phước này được sứ đồ Phao-lô cho biết là sự xưng công bình bởi đức tin.

8 Kinh thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Ga-la-ti 3:8)

B.    Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Với Vua Đa-Vít

12 Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững.13 Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời.14 Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người;15 nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi.16 Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. (2 Sa-mu-ên 7:12-16)

Thiên sứ nhắc lại lời hứa khi Ma-ri chịu thai bởi Đức Thánh Linh

32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. (Lu-ca 1:32-33).

Do đó, việc Đức Chúa Jêsus Christ giáng sanh chính là Đức Chúa Trời đang làm trọn lời hứa của Ngài. để đem sự xưng công bình bởi đức tin thông qua Đấng Christ và làm cho Đấng Christ trở nên vua cai trị đời đời. Đức Chúa Jêsus Christ cũng sẽ xây nhà cho Đức Chúa Trời, tức là đền thờ của Đức Chúa Trời.

C.    Sự Thành Tín Và Chu Toàn Của Đức Chúa Trời

Nhìn vào gia phổ của Đấng Christ chúng ta thấy được sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc hoàn thành lời hứa của Ngài. Trải qua khoảng 2000 năm mặc cho các đời tổ phụ tốt xấu khác nhau nhưng điều đó không hề chi phối lời hứa của Ngài. Dẫu trong đời của Áp-ra-ham và Đa-vít chưa tận mắt trải nghiệm lời hứa này, Đức Chúa Trời vẫn gìn giữ lời Ngài đã hứa.

Điều này giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình mà an tâm vững lòng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời vì khoản thời gian như 2000 năm mà Đức Chúa Trời chưa hề bội tín. Vậy thì những gì Ngài hứa cùng chúng ta sẽ được hoàn thành đúng kỳ vậy. Qua đây chúng ta nhận biết tính thành tín và chu toàn của Đức Chúa Trời.

D. Dòng Dõi Công Bình Và Không Công Bình

Nếu nhìn vào dòng dõi sinh hạ Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta thấy có người công bình lẫn không công bình, tốt và xấu. Điều cho thấy sự công bình của Đức Chúa Jêsus Christ không hề lệ thuộc vào sự công bình của dòng dõi hạ sinh Ngài.

Điều thứ hai chúng ta thấy rằng phụ nữ được nhắc đến trong gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ. Phụ nữ không thường được nhắc đến trong gia phả trong Cựu Ước, ngoài trừ một số ngoại lệ. Phụ nữ cũng không được xem trọng trong thời kỳ đời xưa. Dầu vậy Mathiơ lại nhắc đến bốn người nữ trong gia phả. Phần đông họ là dân ngoại và có xuất thân liên quan đến tội lỗi. Ví dụ Ra-háp là kỵ nữ, Ru-tơ là dân Mô-áp, một dân thờ lạy hình tượng. Dầu vậy Đức Chúa Trời vẫn dùng họ để đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại thông qua việc hạ sinh Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu dân ngoại có phần vào sự hạ sinh Đức Chúa Jêsus Christ. Thì chắc rằng họ cũng sẽ được cứu thông qua chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

    II.          SỰ GIÁNG SANH CỦA ĐẤNG CHRIST

A.    Đức Tin Của Giô-Sép

Việc đính hôn của người Do Thái có hiệu lực trong vòng 1 năm. Bất kỳ hành động tình dục tiền hôn nhân được cho là phạm tội ngoại tình hay tà dâm. Chỉ có cái chết, hoặc phạm tội ngoại tình mới chia cắt sự đính hôn, hoặc từ hôn. Việc hủy đính hôn phải thông qua trình tự và để lại tờ để.

Giô-sép có hai lựa chọn:

  1.     Chiếu theo Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:23-24, Ma-ri sẽ bị công khai tội lỗi và bị kết án ném đá đến chết. Nhưng dưới sự đô hộ của Rô-ma họ không được phép giết ai.
  2.     Chiếu theo Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, viết cho Ma-ri một tờ để.

Giô-sép đã chọn điều thứ hai. Hành động này Kinh Thánh khen ông là người có nghĩa. Đức Chúa Trời cũng không để ông trong trạng thái hoài nghi và khó xử khi sai thiên sứ đến báo cho ông.

Giô-sép vâng lời trong sự không thấu hiểu hết những gì thiên sứ nói, khiến chúng ta nên học theo vì không thể hiểu nỗi việc mang thai của Ma-ri bởi Đức Thánh Linh diễn ra làm sao.

B.    Danh Của Đức Chúa Jêsus

Mang ý nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu hay sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Ngài cũng được gọi là Đấng Christ, Đấng chịu xức dầu.

C.    Đức Chúa Trời Ở Cùng Loài Người

Qua danh xưng Em-ma-nu-ên ứng nghiệm Ê-sai 7:14 cho thấy Đức Chúa Jêsus Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở cùng loài người. Sách Ma-thi-ơ mở đầu và kết thúc với sự hiện diện Đức Chúa Trời ở cùng loài người (Mat 28:20).

Khái niệm Đức Chúa Trời ở cùng loài là rất quan trọng xuyên suốt Kinh Thánh. Vì nó cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nó cũng nói lên Đức Chúa Trời đang bênh vực những người mà Ngài ở cùng. Xem Giô-suê 1; Hơ-bơ-rơ 13:5.

D.    Tính Chất Nghiêm Trọng Của Tội Lỗi

Việc chính Đức Chúa Trời phải giáng lâm để xử lý triệt để tội lỗi, cho thấy sự tuyệt vọng và bất lực của loài người khi đối mặt với tội lỗi. Điều này bày tỏ tình yêu thương và nỗ lực của Đức Chúa Trời để đem loài người trở về mối quan hệ với Ngài. Đức Chúa Trời bằng lòng từ bỏ ngôi mình để cứu chuộc chúng ta thông qua sự giáng sanh và sinh hoạt trên đất giống như chúng ta, và cuối cùng là chết trên thập tự giá.

Còn hành động nào lớn hơn để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho loài người nữa chăng?

  KẾT LUẬN

      Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và chu toàn qua việc làm trọn lời hứa của Ngài với các tổ phụ.

      Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thông qua việc hy sinh và giáng sanh ở cùng loài người để cứu chuộc khỏi tội lỗi.

      Đức tin của Giô-sép đáng để cho chúng ta học theo dẫu cho không hiểu hết được những gì Chúa nói.

      Chúng ta được yên ủi khi nhìn vào dòng lịch sử của sự thành tín của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta sẽ không mỏi mệt sờn lòng về lời hứa của Ngài dành cho chúng ta.

      Nếu Đức Chúa Trời đã làm mọi việc để chuẩn bị cho sự cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi đến bước này là sinh Đấng Christ ra. Vậy sự cứu sẽ chắc chắn dường nào cho những người đang ở trong Đấng Christ?

      Việc còn lại là; liệu anh em có thể tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời? Anh em có sẵn lòng đặt hết lòng tin là sự thành tín của Đức Chúa Trời? Nếu có cuộc sống của anh em phải biến đổi ra sao?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top