photo of brown church

Sự Thành Lập Hội Thánh – Bài 3

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Thành Lập Hội Thánh - Bài 3
Loading
/

Trong bài học vừa rồi chúng ta đã thấy trong Ê-sai 2:2-3; Giô-ên 2:28-29; và Đaniên 2:44 rằng nước của Chúa (hay Hội Thánh) sẽ được lập vào những ngày sau rốt, tại Giê-ru-sa-lem, lúc Đức Thánh Linh giáng xuống, mọi nước sẽ đổ về nó, và nó sẽ đứng đời đời. Kế đến Đấng Christ đã hứa trong  Ma-thi-ơ 16:18; Mác 9:1 và Luca 24:46-49 Ngài sẽ lập Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh sẽ xuất hiện với quyền phép, và sự ăn năn và tha tội sẽ được rao giảng nhân danh Ngài trong các nước. Bây giờ đến với Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2 chúng ta sẽ khám phá rằng trong đoạn này hết thảy những lời tiên tri được ứng nghiệm và tất cả những lời hứa này được giữ.

Khi chúng ta đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2 chúng ta tìm thấy rằng các Sứ Đồ ở trong thành Giê-ru-sa-lem ngay lúc đó: “Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Ðức Chúa Trời cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.” (Công vụ các sứ đồ 2:1-6).

Đọc tiếp chúng ta thấy nhiều quốc gia có mặt, “Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó. Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta. Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Ðức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao,” (Công vụ các sứ đồ 2:12-17). “Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.” Công vụ các sứ đồ 2:21

Sau khi chỉ ra rằng tất cả điều đó đang diễn ra được ứng nghiệm của lời tiên tri đời xưa, Phierơ bắt đầu bài giảng của mình. Ông chỉ ra làm thể nào Đức Chúa Jêsus là một con người được Đức Chúa Trời chứng minh trong vòng họ bằng phép lạ và dấu kỳ sự lạ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài giữa họ. Kế tiếp ông kể làm thể nào Đấng Christ được bị bắt đi và bị giao vào tay hội đồng và bị đóng đinh trên thập tự giá bởi bàn tay gian ác. Rồi ông chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã làm Ngài sống lại, đã dứt khỏi sự đau đớn của sự chết. Để thuyết phục người nghe về điều này ông nói về Đa-vít để bày tỏ rằng Đấng Christ đã sống, chết, được chôn và sống lại, và thăng thiên lên trời để ngồi trên ngôi bên hữu Đức Chúa Trời.

Ông nói, “Ðức Chúa Jêsus nầy, Ðức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Ðức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Ðức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Ðức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua Ða-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chơn ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Ðức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Ðấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.” (Công vụ các sứ đồ 2:32-41). “… Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” Công vụ các sứ đồ 2:47.

Trong những đoạn đã nói trên của lời Kinh Thánh, Hội Thánh của Chúa đã được thành lập. Bạn sẽ ghi chú rằng tất cả những việc này đã xảy ra tại Giê-ru-sa-lem. Quyền phép của Đức Thánh Linh đã được đổ ra trên các Sứ Đồ. Điều mà đã xảy ra trong sự ứng nghiệm lời tiên tri đời xưa. Phierơ nói cụ thể rằng, “Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng:” (Công vụ các sứ đồ 2:16), vậy không thể nào nghi ngờ về điều này. Hơn nữa, từ khi các Đấng tiên tri đã nói về những việc này mà sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, và từ khi Phi-e-rơ nói nó đang xảy ra như Đấng tiên tri đã nói nó sẽ xảy ra như vậy, thì Hội Thánh được thành lập trong những ngày sau rốt. Tất các quốc gia có mặt hôm đó được rao giảng về sự ăn năn và tha tội, và có khoảng 3000 người đã vâng lời, được cứu, và được thêm vào Hội Thánh. Vì vậy, Đấng Christ thành lập Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem vào năm 33 S.C.N và Hội Thánh có mặt mãi từ lúc đó.

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang