photo of brown church

Sự Ra Đời Của Hội Thánh – Bài 2

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Ra Đời Của Hội Thánh - Bài 2
Loading
/

Hội Thánh đã không xuất hiện chỉ sau một đêm. Mà Hội Thánh đã được lên kế hoạch, hứa trước, và sau đó được thành lập. Kinh Thánh đã chỉ ra tất cả điều này một cách rõ ràng.

Đầu tiên, Hội Thánh đã hiện hữu trong tâm trí Đức Chúa Trời. Phao-lô công bố điều này với các thánh đồ tại thành Ê-phê-sô. Ông nói “Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!” (Ê-phê-sô 1:3-6). Xin ghi nhớ rằng ông đang nói tới Hội Thánh tại Ê-phê-sô và ông nói Đức Chúa Trời đã chọn họ trước khi sáng thế. Đó nghĩa là Đức Chúa Trời đã nghĩ về Hội Thánh thậm chí là trước khi thế gian được tạo dựng. Tức là, Ngài đã có kế hoạch cho Hội Thánh tại thời điểm đó, và như vậy thì Hội Thánh có nguồn gốc từ trong trí của Đức Chúa Trời. Thật vô lý làm sao, khi xem thường và coi nhẹ cái mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ lúc ban đầu.

Thứ nhì, Hội Thánh được nói tiên tri rất nhiều lần. Ê-sai nói, “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Ðức Giê-hô-va, nơi nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Ðức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.” (Ê-sai 2:2-3). Giô-ên nói, “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.” (Giô-ên 2:28-29). Kế đến Đa-ni-ên chỉ ra, “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”. (Đa-ni-ên 2:44). Bây giờ chúng ta hãy đưa ra một số kết luận:

1. Nước sẽ được thành lập trong những ngày sau rốt.

2. Nó sẽ được lập trên các đỉnh núi.

3. Mọi quốc gia sẽ đổ về nó.

4. Chúa sẽ đổ thần Ngài trên mọi xác thịt.

5. Nó sẽ được thành lập trong những ngày của đế chế thứ tư.

6. Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước khác, mà mình thì đứng đời đời.

Bây giờ, hết thảy những điều này được ứng nghiệm ở đâu? Công Vụ Các Sứ Đồ 2.

Thứ ba, Hội Thánh đã được hứa trước. Giăng nói nó đã gần ( Ma-thi-ơ 3:2). Có nghĩa là nó đã rất gần và sẽ sớm được thành lập. Đấng Christ hứa, “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” ( Ma-thi-ơ 16:18). “Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Ðức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.” (Mác 9:1). “Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.” (Luca 24:46-49). Bây giờ hãy quan sát những sự kiện này:

1. Nước đã gần.

2. Đấng Christ hứa lập Hội Thánh bất chấp sự chết.

3. Một vài người ở cùng với Đấng Christ sẽ đang sống tại thời điểm mà Hội Thánh thành lập.

4. Nó sẽ đến với quyền phép.

5. Sự ăn năn và tha tội sẽ được rao giảng nhân danh Ngài cho dân các nước.

6. Nó sẽ bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.

7. Các sứ đồ sẽ được mặc lấy quyền phép từ trên cao trong thành Giê-ru-sa-lem.

Xin hãy giữ những luận điểm này trong trí khi chúng ta đi đến kết luận cho sự thành lập Hội Thánh và bạn sẽ thấy tất cả những điều này sáng tỏ.

Tra đến Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2. Khi xem ở đây hãy đọc một cách cẩn trọng vài lần. Tất cả những học giả Kinh Thánh điều nhận biết rằng Hội Thánh được thành lập tại thời điểm này. Hơn nữa, nơi thành lập là Giê-ru-sa-lem, thời điểm là những ngày sau rốt, vào những ngày của các vua đế quốc Rô-ma, quyền phép đến, sự ăn năn và tha tội được giảng cho mọi nước, và Hội Thánh đã được hiện hữu mãi từ đó. Như vậy, hội thánh mà Đức Chúa Trời có trong trí của Ngài được thành lập, những lời tiên tri liên quan đến Hội Thánh được ứng nghiệm, và những lời hứa về Hội Thánh đã được giữ.

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top