Đức Tin Của Nô-ê

Đức Tin Của Nô-ê

Anh em có muốn hành động dựa trên một việc mà mình chưa bao giờ nhìn thấy chăng? Anh em có muốn biến đổi đời sống mình chuẩn bị cho sự kiện tận thế chăng? Ai trong chúng ta cũng đều chưa từng thấy Đức Chúa Trời và Ngài có phán cùng chúng ta rằng Ngài sẽ phán xét thế gian này và hủy diệt nó bằng lửa, liệu chúng ta có tin điều này chăng? Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời thì đời sống chúng ta chuẩn bị gì cho sự kiện đó?

Trong đời Nô-ê cũng không khác chúng ta bây giờ vì ông phải hành động để cứu bản thân và gia đình mình khỏi thảm họa diệt vong trên toàn thế gian. Bởi đức tin mà ông đã đóng con tàu cứu gia đình mình.

Chúng ta sẽ cùng nhận biết hành trình của đức tin và biến đổi đời sống mình dựa trên đức tin mà Nô-ê có! Hãy nhớ trong bài giảng trước chúng ta đã nói đến đức tin là sự đảm bảo cho sự trông mong và là bằng chứng cho điều mình không thấy. Vậy sự đảm bảo và bằng chứng của anh em là? Anh em có tin Đức Chúa Trời không?

Dàn Bài

Đức Chúa Trời Không Đẹp Lòng Với Thế Gian Xưa

Ðức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. 7 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. (Sáng Thế Ký 6:5-7)

11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Ðức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 12 Nầy, Ðức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. 13 Ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất. (Sáng Thế Ký 6:11-13)

A.     Tại sao Chúa không đẹp lòng với loài người Ngài đã dựng nên?

1.     Vì sự hung ác đầy dẫy trên mặt đất.

2.     Ý tưởng của loài người chỉ là xấu luôn.

B.     Căn nguyên của việc này có thể quy cho đời sống không nhận biết Đức Chúa Trời.

Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Ðức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành. 2 Ðức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, Ðặng xem thử có ai thông sáng, Tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng. 3 Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. (Thi Thiên 53:1-3)

1.     Bởi tư tưởng xấu không nhận biết có Đức Chúa Trời.

2.     Nên con người làm việc “lành” theo mắt mình nhưng là “ác” trong mắt Đức Chúa Trời.

C.     Thế gian bây giờ cũng không khác gì thời Nô-ê.

37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, — 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, — khi Con người đến cũng như vậy. (Ma-thi-ơ 24:37-39)

1.     Lưu ý Kinh Thánh dùng chữ “không ngờ hay không biết” theo ngôn ngữ gốc.

 • Con người luôn có thể nhận biết có Đức Chúa Trời nhưng loài người chọn bỏ qua sự nhận biết đó mà nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Rôma 1:18-20.
 • Đồng nghĩa con người không phải trả lời (chịu trách nhiệm) với Đấng Tạo Hóa.

2.     Đức Chúa Jêsus cho biết thế gian trước khi Ngài tái lâm cũng bại hoại như trong đời Nô-ê.

D.     Đức Chúa Trời quyết định tuyệt diệt loài người bằng nước lụt.

17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. (Sáng Thế Ký 6:17)

E.     Thế gian hiện nay cũng đứng trước sự diệt vong bởi cớ sự ác mình.

3 Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, 4 đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. 5 Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, 6 thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. 7 Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. (2 Phi-e-rơ 3:3-7)

Chương Trình Cứu Rỗi

A.     Nô-ê được Chúa chỉ dạy cứu cả nhà mình.

8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Ðức Giê-hô-va. (Sáng Thế Ký 6:8)

13 Ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất. 14 Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. 15 Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. 16 Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên. 17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. 18 Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu… 22 Nô-ê làm các điều nầy y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn. (Sáng Thế Ký 6:13-22)

1.     Đức Chúa Trời nói cho Nô-ê biết Ngài sẽ hủy diệt mọi vật – câu 13.

2.     Đức Chúa Trời chỉ dẩn Nô-ê đóng tàu cứu cả nhà mình cùng mọi vật trên đất câu 14-22.

 • Một con tàu bằng gỗ Gô-phe.
  • Chứa cả gia đình Nô-ê và mọi loài sinh vật.
 • Sự hủy diệt thế gian bằng nước lụt.
  • Một điều mà chính Nô-ê cùng loài người lúc bấy giờ không hề biết.
  • Vì cớ nước lụt đến bởi “mưa” là điều chưa ai chứng kiến từ lúc sáng thế đến bây giờ.
  • Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. (Sáng Thế Ký 2:5)

Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợđóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. (Hê-bơ-rơ 11:7)

3.     Tất cả điều này Nô-ê làm bởi đức tin.

 • Nô-ê trông mong điều gì?
  • Đức Chúa Trời sẽ dùng con tàu cứu gia đình ông khỏi nước lụt.
  • Ông chưa hề thấy lẫn người thời đó nước lụt bao giờ.

4.     Làm sao chúng ta biết ông tin vào Đức Chúa Trời rằng nước lụt sẽ đến?

 • Đức tin ông đã thúc đẩy ông đóng tàu. Chiếc tàu là sự bảo đảm và bằng chứng cho điều chưa thấy trong đời ông – nước lụt.
 • Ông đóng con tàu khoảng 120 năm.
 • Cùng lúc đóng tàu cũng là lúc ông rao giảng sự phán xét của Đức Chúa Trời cho toàn thế gian.
 • Đức tin cũng giục lòng ông phải thay đổi việc ưu tiên trong cuộc sống mình.
 • Chắc hẳn rằng trước khi được Chúa mách bảo về con tàu ông không phải là người chuyên về việc này. Ông có những công việc khác để làm cần thiết hơn.
 • Nhưng từ khi ông tin vào lời phán của Đức Chúa Trời về sự phán xét thế gian bằng nước lụt, việc đóng tàu cứu gia đình là ưu tiên hàng đầu với ông.
 • Chúng ta có thấy đức tin của Nô-ê chăng? Bằng cách nào chúng ta có thể thấy đức tin đó?

5.     Đức tin của Nô-ê bị thách thức như thế nào?

 • Một con tàu lớn chứa cả ông và các loài động vật. Nhiều năm trời để hoàn thành. Bị thách thức bởi thời gian.
 • Mưa là điều con người chưa từng thấy huống chi là lụt toàn cầu. Thách thức bởi trật tự của thiên nhiên.
 • Tuyệt diệt toàn thể loài người. Thách thức từ xã hội hay chính đồng loại của ông.
  • Hãy tưởng tượng việc ông đóng tàu không khác gì lời tuyên án thế gian là có tội. Há điều này không làm phật lòng mọi người sao.
 • Nô-ê có tin:
  • Đức Chúa Trời?
  • Nước lụt sẽ đến?
  • Mọi người làm ác điều sẽ bị tận diệt?
  • Mọi loài đều chết?
 • Ông có thấy những điều này chăng? Không! Vậy đâu là sự đảm bảo và bằng chứng cho những điều ông chưa thấy? Đức tin. Chúng ta có thấy được đức tin của ông không? Có – chiếc tàu!

Chúng Ta Học Được Điều Gì Từ Đức Tin Của Nô-ê?

 • Nô-ê đã tin Đức Chúa Trời và vâng phục sự chỉ dẫn của Ngài để cứu cả nhà mình. Anh em có tin Đức Chúa Trời? Nếu có anh em đã có hành động của đức tin là gì để cứu mình và người nhà mình? Liệu người nhà anh em sẽ ra sao khi Đấng Christ tái lâm? Được cứu hay bị hư mất?
 • Đức tin của Nô-ê đã thay đổi thứ tự và sự ưu tiên trong sinh hoạt của ông, nay việc đóng tàu trở nên ưu tiên hàng đầu. Liệu đức tin của anh em có thay đổi đời sống ưu tiên không? Hiện tại việc gì là ưu tiên trong đời sống anh em?
 • Bởi đức tin và lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà Nô-ê đã chịu thử thách trong việc đóng tàu là bằng chứng cho điều ông trông mong và không. Anh em đang bị thử thách chăng? Vậy anh em dùng cái gì để vượt qua những thách thức đó? Bằng chứng của điều đó là gì?
 • Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, Thương Xót và Yêu Thương trong bài học này, nhưng anh em muốn Đức Chúa Trời dùng điều gì để phán xét anh em?
 • Điều đặc biệt trong bài học này là chính Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi không phải là con tàu. Vì chính Ngài quyết định tận diệt thế gian nhưng lại cứu Nô-ê và gia đình ông cùng mọi loài trên mặt đất. Nhưng câu hỏi là Đức Chúa Trời cứu Nô-ê bằng cách nào? Bằng đức tin. Tôi không thấy đức tin của Nô-ê? Nhìn vào con tàu. Kinh Thánh ghi rằng bởi đức tin mà ông đóng tàu.
 • Với sự chỉ dẫn về sự phán xét và phương cách cứu rỗi là đóng tàu. Vậy nếu Nô-ê tin Đức Chúa Trời thì ông sẽ làm gì?

Kết Luận

Chúng ta đều sẽ bị phán xét giống thời Nô-ê nhưng Đức Chúa Trời có chương trình cứu rỗi cho chúng ta.

Chúng ta sẽ được cứu bởi đức tin qua ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Đức tin anh em ở đâu? Làm sao anh em có thể chỉ cho thiên hạ rằng họ sẽ bị hư mất và được cứu nếu họ tin Đức Chúa Trời?

Anh em có tin Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài chăng? Đâu là sự bảo đảm và bằng chứng của đức tin đó?

Anh em có thể có đức tin giống Nô-ê không? Anh em có sẵn lòng bày tỏ đức tin của mình như Nô-ê không? Nô-ê đã vâng theo các sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và làm y như vậy. Anh em có vâng theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời qua các Sứ Đồ của Đức Chúa Trời mà làm theo y như vậy không?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top