ẤN PHẨM ĐỒNG ĐI CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Tạp Chí – ĐỒNG ĐI CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI là một ấn phẩm của VBI Press. Được phát hành hằng tháng vào ngày đầu tháng.

Ấn phầm này dành cho người lớn trong Hội Thánh.

Nội dung được nhắm đến đời sống cơ đốc nhân. Những người quan tâm đến xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Những người muốn đồng đi cùng Đức Chúa Trời để đem ơn phước cho mọi người xung quanh mình.

Tổng Biên Tập: Trần Hồng Ân

Phó Biên Tập: Nguyễn Thanh Tuấn

Đã Phát Hành

Scroll to Top