photo of brown church

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh Bài 4

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh Bài 4
Loading
/

Làm sao bạn có thể xác định được một người bạn thất lạc lâu ngày? Thông thường, bạn sẽ thu thập những dấu hiệu của đặc điểm nhận dạng và bắt đầu tìm kiếm. Chỉ sau khi tìm thấy từng dấu hiệu trùng khớp với đặc điểm nhận dạng, bạn sẽ chấp nhận người đó như là người mà bạn đang tìm. Tương tự vậy, có nhiều Hội Thánh trong thế gian. Làm thế nào một người có thể biết được Hội Thánh nào là đúng, là thật? Làm thế nào một người có thể biết được hội nào là Hội Thánh của Đấng Christ? Bạn phải lấy tất cả dấu hiệu của đặc điểm nhận biết và so sánh nhiều Hội Thánh khác nhau với chúng. Chỉ sau khi bạn tìm thấy một Hội Thánh mà trùng khớp với từng dấu hiệu của đặc điểm nhận biết bạn có thể chắc chắn là bạn đã tìm thấy Hội Thánh thật. Nhưng những dấu hiệu của đặc điểm nhận biết là gì? Chúng được tìm ở đâu? Kinh Thánh là câu trả lời.

1. Đấng Christ lập Hội Thánh.Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” ( Ma-thi-ơ 16:18).

2. Hội Thánh có khởi đầu của mình tại Giê-ru-sa-lem. Điều này được nhìn thấy trong Luca 24:45-49 và Công Vụ Các Sứ Đồ 2:5.

3. Niên hiệu ngày khởi đầu là năm 33 Sau công nguyên. Điều này dựa trên Công Vụ Các Sứ Đồ 2, với Hội Thánh được lập vào ngày lễ Ngũ Tuần.

4. Hội Thánh mang danh của Đấng Christ. Nói về nhiều Hội khác nhau, Phao-lô viết, “Hết thảy các Hội thánh của Ðấng Christ chào anh em.” (Rô-ma 16:16). Ông nói sâu hơn khi nói về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, “Vả, anh em là thân của Ðấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” (1 Cô-rinh-tô 12:27). Nhưng thân là gì? Là Hội Thánh (Ê-phê-sô 1:22-23).

5. Thành viên của Hội Thánh được gọi là các tín đồ Đấng Christ (Christian).Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên”. (Công vụ các sứ đồ 11:26). “Vua Ạc-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Ðấng Christ!” (Công vụ các sứ đồ 26:28). “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Ðấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Ðức Chúa Trời là hơn.” (1 Phi-e-rơ 4:16). Và cuối cùng, hãy nhớ, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ các sứ đồ 4:12).

6. Đấng Christ là đầu duy nhất của Hội Thánh.Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.” (Cô-lô-se 1:18).

7. Chỉ có một.Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi;” (Ê-phê-sô 4:4). Nhưng thân thể là gì? Là Hội Thánh (Cô-lô-se 1:18). Vì vậy nếu chỉ có một thân thể và nó là Hội Thánh, thì cũng chỉ có một Hội Thánh mà thôi.

8. Có những điều kiện gia nhập vào Hội Thánh. Những điều này bao gồm đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6), sự ăn năn (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:30), xưng nhận đức tin (Rô-ma 10:9-10), và phép báp-têm (Mác 16:16). Ngay khi một người được cứu, người đó được thêm vào Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47). Cũng vậy Rô-ma 6:3-4; Ga-la-ti 3:26-27; và 1 Cô-rinh-tô 12:13 dạy rằng một người chịu phép báp-têm vào trong Đấng Christ và Hội Thánh của Đấng Christ. Qua sự vâng lời những mạng lịnh này một người được nói là được sanh ra trong Hội Thánh hay nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:3-5).

9. Sự thờ phượng của Hội Thánh có tính chất riêng biệt. Môn đồ Đấng Christ phải nhóm họp vào ngày thứ nhất trong tuần (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7) để hát (Ê-phê-sô 5:19), để cầu nguyện (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42), để học (2 Ti-mô-thê 2:15), để dự Tiệc Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7) và để dâng hiến (1 Cô-rinh-tô 16:2).

10.  Sự dạy dỗ của Hội Thánh chỉ dựa trên Kinh Thánh. Nó được chấp nhận mà không cần thêm, hay bớt hoặc sửa đổi (Khải Huyền 22:18-19). Kinh Thánh là duy nhất và là tín lý độc nhất của Hội Thánh. Các sách và tín lý bổ sung bị bác bỏ.

11.  Tổ chức Hội Thánh phải theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là đầu (Ê-phê-sô 5:23) và mỗi hội phải có cho riêng mình các trưởng lão và chấp sự (1 Ti-mô-thê 3; Tít 1). Hội Thánh của Chúa không có người làm đầu trên đất hay cơ quan đầu não và cũng không có tổ chức quốc gia hay quốc tế do con người lập.

12.  Nhiệm vụ của Hội Thánh có ba phần. Công việc của Hội Thánh là phải giảng tin lành (Mác 16:15-16), giúp đỡ những người khó khăn (Ga-la-ti 6; Gia-cơ 2), nâng đỡ nhau (Hê-bơ-rơ 3 :12-14).

13.  Mỗi môn đồ Đấng Christ phải sống một đời sống môn đồ Đấng Christ trung tín. Chúng ta không thể yêu thế gian (1 Giăng 2:15; Gia-cơ 4:4), nhưng phải sanh bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22,23). Chỉ có những người trung tín sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống (Khải Huyền 2:10).

Những điều này là một số dấu hiệu của Hội Thánh. Những điều này được lấy từ khuôn mẫu là Kinh Thánh. So sánh Hội Thánh của bạn với những điều này. Lấy ví dụ, lấy bốn cái đầu tiên. Hỏi chính mình, “Ai đã lập Hội Thánh mình?” Hội Thánh được lập bởi Đấng Christ hay bởi ai đó? Kế đến hỏi, “Hội Thánh mình đã được lập khi nào?” nếu nó sau năm 33 thì nó không thể là Hội Thánh của Chúa. Và cuối cùng, hỏi chính mình, “Hội Thánh mình đang mang tên gì?” nếu nó không phải là danh của Đấng Christ, vậy thì làm sao nó có thể thuộc về Đấng Christ được? Bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng những câu hỏi này là đủ để giúp bạn nhìn thấy liệu Hội Thánh của bạn là của Chúa hay của con người. Bạn cũng có thể so sánh các Hội Thánh khác với những đặc điểm nhận biết này để phân biệt liệu chúng là của Đức Chúa Trời hay không. Tôi tin rằng bạn sẽ có thể nhìn thấy sự khác biệt nếu bạn thành thật với chính mình.

Sẽ ra sao nếu bạn tìm thấy rằng bạn đang là thành viên của một Hội Thánh mà nó không phải là Hội Thánh của Kinh Thánh. Vậy hãy để tôi khuyên bạn hãy bỏ lại nó sau lưng, học lẽ thật, vâng phục lẽ thật, và được thêm và Hội Thánh mà bạn có thể đọc về nó trong lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì bạn sẽ ở trong cái duy nhất mà sự cứu rỗi được thấy trong nó.

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang